LINGSMA

Electric Upright Bass

ml
ml
ml

homeAlgemene Voorwaarden - Electric Upright Bass | Lingsma

Bedrijfsnaam: Lingsma

www.lingsma.eu
Nieuwstr 83
5341GV Oss
Nederland
T: (+31) (0)412 647949
KvK /Chamber of Commerce: 17281102
BTW ID /VAT ID: NL150236025B01

Behoudens voorzover anders overeengekomen, zijn op alle overeenkomsten met Lingsma, gevestigd in Oss, Nederland, de navolgende voorwaarden van toepassing:


1. Algemene bepalingen

 1. Op overeenkomsten tussen Lingsma en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Als om welke reden dan ook een deel / bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard dan heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de andere delen / bepalingen. De ongeldig verklaarde bepaling zal worden vervangen door de daaraan meest verwante.
 3. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wet. Alle procedures of geschillen tussen de partijen zullen slechts voor het bevoegde gerecht in Nederland worden gebracht.2. Het aanbod

 1. De door Lingsma gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbieding is geldig gedurende zeven (7) dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling verstrekte gegevens waarbij Lingsma ervan uit mag gaan dat die gegevens juist zijn.
 2. Als gedurende de aanbiedingsperiode van zeven dagen het aangebodene aan een andere partij verkocht wordt, kan de (potentiële klant) geen aanspraak meer maken op het gedane aanbod.
 3. Persoonlijke informatie verstrekt door de (potentiële) klant aan Lingsma in een aanvraag of bestelling zal worden opgeslagen in Lingsma’s klantenbestand voor administratieve doeleinden. Lingsma gebruikt persoonlijke informatie niet voor marketing, tenzij de (potentiële) klant aangeeft op een wachtlijst te willen (zie artikel 2.5). Lingsma geeft, verhuurt of verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden.
 4. Mocht in de door de (potentiële) klant gewenste kleur geen instrument voorradig zijn, dan kan de (potentiële) klant er voor kiezen op een wachtlijst geplaatst te worden. Dit is uitdrukkelijk geen bestelling. Zodra een instrument in de door de (potentiële) klant gewenste kleur gereed is, zal de (potentiële) klant op basis van de (chronologische) volgorde in de wachtlijst geinformeerd worden en het privilege van voorrang mogen genieten. De (potentiële) klant heeft geen enkele verplichting op het aanbod in te gaan. Als de (potentiële) klant die bovenaan de wachtlijst staat niet binnen de in de aanbieding aangegeven termijn van het wachtlijstprivilege gebruik maakt, vervalt dit privilege. Lingsma heeft geen verplichting om binnen een bepaalde termijn met een aanbod te komen.
 5. Door toe te stemmen op de in artikel 2.4 genoemde wachtlijst te komen, stemt de (potentiële) klant in met gerichte marketing, bestaande uit het aanbieden van een instrument in de door de (potentiële) klant gewenste kleur zodra dit beschikbaar is voor verkoop.3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een elektronische, schriftelijke of mondelinge bestelling bij Lingsma en de aanvaarding door Lingsma hiervan. De consument aanvaardt door zijn elektronische, mondelinge of schriftelijke bestelling deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling geldt als aanvaard door Lingsma voorzover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken (herroepingsrecht).
 2. Indien de consument het aanbod van Lingsma langs elektronische weg heeft aanvaard (bijvoorbeeld via email), bevestigt Lingsma langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lingsma is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


4. Herroepingsrecht

 1. In geval van koop op afstand, heeft de consument het recht op bedenktijd, die inhoudt het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Lingsma mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd als bedoeld in lid1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij koop op afstand, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn.
 5. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als de consument het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lingsma de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 9. Lingsma vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele kosten door Lingsma in rekening gebracht voor het leveren van het product, binnen 14 dagen nadat het product door Lingsma terug ontvangen is.

In de bijlage (zie onder) van deze algemene voorwaarden vindt u een formulier voor herroeping


5. Levering

 1. Het product wordt na ontvangst van de betaling verstuurd aan het adres dat door de consument is opgegeven. De levertijd varieert afhankelijk van het land in kwestie. Indien de levering niet kan worden voltooid omdat niemand op het adres in kwestie aanwezig is, zal de koerier de klant in de gelegenheid stellen om het product op te halen of opnieuw afleveren.
 2. Lingsma verzendt het product enkel via verzekerde verzending.
 3. De overdracht van risico van de producten vindt plaats wanneer Lingsma de producten aan de koerier aflevert.
 4. Lingsma is niet aansprakelijk voor schade aan het product die toe te schrijven is aan het nalaten van een klant om het product op tijd af te nemen.
 5. De klant verbindt zich ertoe om de prijs te betalen voor de levering (prijs van de producten plus vervoer), vermeerderd met eventuele, door het land van levering in rekening gebrachte douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde of andere belastingen die zich kunnen voordoen, afhankelijk van regelgeving van het land van invoer waar de bestelling wordt afgeleverd.


6. Betaling

 1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden op de door Lingsma in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
 2. Bij niet tijdige betaling is de afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
 3. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Lingsma in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,– (inclusief BTW).
 4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Lingsma verrekenen.
 6. Lingsma behoudt zich te allen tijde het recht voor om vooruitbetaling van tenminste 50% te verlangen.
 7. Lingsma behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 8. De consument draagt de kosten van betaling. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van betaling (bijvoorbeeld Paypal) dan de goedkoopste mogelijkheid, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 9. Geleverde zaken blijven eigendom van Lingsma totdat volledige betaling, ook van de in art. 6.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.


7. Garantie

 1. Als bij normaal gebruik, normale belasting, normale temperatuur, normale luchtvochtigheid en normaal onderhoud een onderdeel van het instrument kapot gaat, dan kan de klant contact opnemen met Lingsma. Hoewel Lingsma elk geval apart zal beoordelen, is de intentie van Lingsma kostenloos een vervangend onderdeel aan te bieden danwel al het mogelijke te doen om in redelijkheid tot een voor de klant bevredigende oplossing te komen. Uiteraard geldt dit niet voor onderdelen met een korte levensduur zoals batterijen en snaren, of normale veroudering en slijtage (krasjes op lak, gasveer die druk verliest** etc).
 2. Als de consument zwaardere snaren dan waar het instrument voor ontworpen is opzet, danwel andere wijzigingen aan het product aanbrengt, dan ligt het risico bij de consument en vervalt de garantie. De garantie vervalt ook wanneer Lingsma met pensioen gaat of via andere wijze zijn onderneming staakt.
 3. De garantie op elektronica is 5 jaar

*) Uiteraard geldt dit alleen als de consument het kapotte onderdeel terugstuurt naar Lingsma, waarbij een te vervangen onderdeel door Lingsma gehouden wordt (een onderdeel wordt vervangen, op voorwaarde dat het kapotte onderdeel ingeleverd wordt)
**) De gasveer is vergelijkbaar met die van een achterklep van een auto, Wellicht hoeft u deze nooit bij te laten vullen.

LET OP: Als de gasveer in de telescopische buis van de standaard voor een periode langer dan 3 weken opgeslagen wordt, moet de gasveer rechtop bewaard worden. Dit om te voorkomen dat de zuiger binnenin de gasveer uitdroogt.


8. overmacht

 1. Lingsma noch de consument kan aansprakelijk worden gehouden om hun verplichtingen als resultaat van een overmacht situatie uit te voeren, zoals storingen in het internetverkeer, oorlog, rel, opstand, onderbreking van vervoersystemen, problemen met betrekking tot de uitvoer en de invoer, stakingen, tekort aan producten, brand, aardbevingen, onweren of vloed.

Bijlage I: formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen!

Indien schriftelijk, dit formulier ingevuld sturen aan:
Lingsma
Nieuwstraat 83
5341GV Oss
Nederland


Indien per email, dit formulier ingevuld verzenden aan:———————————————————————————————-

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende producten herroep:

Aanduiding producten:…………………………………………………………………………………….

Datum bestelling producten:……………………………………………………………………………

Datum ontvangst producten:……………………………………………………………………………

Naam consument:…………………………………………………………………………………………….

Adres consument:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
———————————————————————————————-